– Link học trên Unica.vn (1,5 triệu): (giảm 300k): https://bit.ly/3fwOlUx 
– Link trên edumall.vn (1,5 triệu): https://bit.ly/37XyLi4
– Link trên Edubit.vn (1,5 triệu): https://zbrushonline.edubit.vn
Học chủ động: 43 bài học được biên tập chi tiết, học ngay tại nhà, học bất cứ lúc nào, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại ăn ở tốn kém nếu theo học tại các trung tâm.
Chất lượng: Lộ trình học chuẩn, biên tập chi tiết tỷ mỉ, theo hướng thực tế, giáo viên sẽ giải đáp suốt quá trình học tập. Giúp bạn học dễ dàng và hiệu quả.
Cực kỳ tiết kiệm chi phí và thời gian: 43 bài học hơn 17 giờ học, mua một lần và học trọn đời.


Bạn nào mong muốn nhận FREE GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN ZBRUSH FULL 300 TRANG BẰNG TIẾNG VIỆT xin vào https://hoc3d.xyz  để làm theo hướng dẫn 2 bước và nhận sách trên đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

+ Nhận làm video hướng dẫn sử dụng Zbrush theo yêu cầu
+ Nhận dạy sử dụng Zbrush on line, đăng ký theo link: http://bit.ly/2ZfU6Cm
Hoặc liên hệ: Liên hệ: 0983983895Mar 17

Các phím tắt hoặc phím nóng là kết hợp các phím trên bàn phím để tạo ra hiệu ứng tương tự như cách nhấn một nút lệnh trong giao diện ZBrush. Sử dụng thành thạo có thể tăng tốc độ công việc của ta trong công việc học tập Zbrush. Nó cho phép ta tập trung vào công việc điêu khắc, chứ không phải mất thời gian tìm kiếm một nút giao diện.

Cũng như 3D Max, ZBrush đi kèm với nhiều phím nóng mặc định và kết hợp với chuột. Cũng có thể tùy chỉnh phím nóng cho người sử dụng tạo sự năng động hơn trong công việc. Dưới đây ta làm quen với các nhóm theo thứ tự như sau:


1. General Shortcuts

Open Project – Ctrl+O

Save Project – Ctrl+S

Undo – Ctrl+Z

Redo – Shift+Ctrl+Z

Popup selection (on PC only)

Tools – F1

Brushes – F2

Strokes – F3

Alphas – F4

Textures – F5

Materials – F6 (with cursor off canvas area)

Show QuickMenu – Spacebar or Right Mouse click

Show/hide floating palettes – TAB

Show item description (when Popup Info is switched on) – Ctrl+cursor over item

Show alternative item description – Ctrl+Alt+cursor over item

Assign custom hotkey – Ctrl+Alt+click on item (store hotkeys in Preferences> Hotkeys submenu)

Projection Master – G

 

2. Lightbox and Spotlight

Show/hide Lightbox – ,

load selected item – Double-click on Lightbox thumbnail.

Turn on/off Spotlight – Shift+Z

Show/hide Spotlight Dial – Z

 

3. Edit mode Navigation

with a 3D mesh in Edit mode -

Free Rotate – Click & drag Background

Move – Alt+Click & drag Background

Constrain to 90-degree rotation – Click+drag, press Shift

Scale – Alt+Click, Release Alt, drag Background

Rotate around Z-axis – Shift, Click, release Shift, drag

3.1 Right-Click Navigation

Move – Alt+Right-click & drag (can be over the model)

Scale – Ctrl+Right-click & drag (can be over the model)

Rotate – Right-click & drag (can be over the model)

 

4. Transpose

with a 3D mesh in Edit mode, click W, E, R and draw the orange action line

click on the mesh to reposition the action line aligned to the surface normal

to align to an axis, click the end of the red, green or blue axis line

To move action line while drawing – hold Spacebar

To move action line after drawing – click+drag orange line or center orange ring

To change action line end point position – click+drag orange end ring

Quick tip: in Move/Scale mode, Alt+click+drag on the mesh (not on action line) to move or scale mesh

 

4.1 Inner (red/white) ring actions

Move mode – W

Move – click+drag center

Duplicate mesh – Ctrl+click+drag center

Bend mesh – Alt+click+drag center or end point

Stretch mesh – drag end point furthest from mesh

Flatten mesh – drag end point next to mesh

Inflate – Right-click+drag end ring furthest from mesh

Create Edgeloop & extrude – with partially masked mesh, hold Ctrl and click+drag center point

Scale – E

Scale – click+drag end point in line direction

Scale along axis – click+drag center point

Create Edgeloop and deflate/inflate – with partially masked mesh, hold Ctrl and click+drag center point

Rotate – R

Rotate around end point – click+drag other end point

Rotate around action line – Click+drag center

Joint bend – Alt+click+drag end point (rotation around same point)

 

5. Sculpting and Painting

Draw Size – S

Focal Shift – O

RGB Intensity – I

Z Intensity – U

Increase Draw Size by set units – ]

Decrease Draw Size by set units – [

Edit mode on/off - T

Draw - Q

Move - W

Scale - E

Rotate - R

Toggle ZAdd and ZSub - Alt (hold down)

 

5.1 Sculpting Brushes

Show Brush pop-up - B

Standard Brush - B - S - T

Smooth Stronger - B - S - S

Move Elastic - B - M - E

MPolish - B - M - P

ClipCurve - B - C - C

ClayLine - B - C - L

 

5.1.1 InsertMultiMesh brushes

show all meshes in brush - M

 

5.1.2 Changing the Brush hotkeys (pop-up palette)

Click B to bring up the brush palette.

Then click the letter that you want to narrow down to, in this example click C.

With C clicked all you will see is the brushes that start with C. This is when you will see the next letter that selects the brush.

At this point you can hold CTRL+ALT to change the shortcut to whatever you want by just clicking on the brush and then click your new shortcut.

NOTE: Keep in mind that when you do this ZBrush automatically replaces the shortcut of another brush if you select a shortcut that is already assigned.

 

5.2 Color

Select Color under cursor - C

Switch Color - V

 

5.3 Stroke

Lazy mouse - L

Replay Last Stroke - 1

Record Stroke - 3

Replay All Recorded Strokes – 2

 

5.3.1 Curves

Smooth curve - 6

Snapshot curve - 5

Delete a curve - Alt + draw across curve

 

6. 3D Models

Save Tool - Shift+Ctrl+T

Fit Mesh to view - F

Perspective – P

Floor Grid - Shift+P

Activate Symmetry - X

Show/hide Polyframe & polygroups - Shift+F

Point Selection Mode - Shift+Ctrl+P

Set Pivot Point – Ctrl+ P

Clear Pivot Point - Shift+P

Snapshot a version to canvas - Shift+S

 

6.1 SubTools

List all SubTools - N

Alt+click on SubTool - select that SubTool

Shift+Alt+click on selected SubTool - frame that SubTool (Note this option can be set in the Preferences > Edit > Enable Auto Center slider; 0 = off; 1 = Alt+click; 2 = Shift+Alt+click)

Click on paintbrush icon - toggle Polypaint Colorize

Shift+click on paintbrush icon - toggle Polypaint Colorize for all SubTools

 

6.2 Geometry

Divide - Ctrl+D

Lower Res - Shift+D

Higher Res - D

Edge Loop – Ctrl+E (partially hidden mesh)

  

6.3 Dynamesh

Remesh Dynamesh sculpt - in Edit > Draw mode Ctrl+Drag Background

 

6.4 HD Geometry

Toggle in/out of HD Sculpting mode – A (cursor over mesh)

Render all HD Geometry – A (cursor over background)

 

6.5 Masking

View Mask - Ctrl+H

Invert Mask - Ctrl+I

Clear Mask - Shift+Ctrl+A

Mask All – Ctrl+A

Select Masking Brush - hold Ctrl while selecting brush from popup

Paint mask on object (alphas/strokes can be used) - Ctrl (hold down)

Delete or paint reverse mask – Ctrl+Alt (hold down)

Reverse mask – Ctrl+Click Background

Clear Mask – Ctrl+Click+ drag Background

Constant-intensity mask - Ctrl+Click, release Ctrl, drag (starting off mesh)

Alpha-intensity mask (using MaskPen or MaskRect brush) - Ctrl+Click & drag

(select alpha while holding Ctrl)

Blur mask - Ctrl+Click on mesh

Sharpen mask - Ctrl+Alt+Click on mesh

 

6.6 Topological Masking

in Move, Scale or Rotate mode - Ctrl+click+drag the action line on the model

 

6.7 Polygroups

Group Masked and Clear Mask - Ctrl+W

 

6.8 Partial Mesh Visibility & Clip Brushes

Select Selection or Clip Brush - hold Shift+Ctrl while selecting brush from popup

Show mesh portion – Shift+Ctrl+Click, release keys & drag (green selection area)

Hide mesh portion - Shift+Ctrl+Click, release keys & drag - press Alt (red selection area)

Move selection or clip area - 'press Spacebar without releasing mouse/pen

Show entire mesh - Shift+Ctrl+Click Background

Show only selected Polygroup (on fully visible mesh) - Shift+Ctrl+Click

Hide selected Polygroup (on fully visible mesh) - Shift+Ctrl+Click twice

Hide selected Polygroup (on partially visible mesh) - Shift+Ctrl+Click

Reverse visibility - Shift+Ctrl+Click & drag Background

Hide edge loop - with Lasso option selected, Shift+Ctrl+click on edge that crosses loop

ClipCurve add soft direction change - click Alt once

ClipCurve add sharp direction change - click Alt twice

reverse clip area - Alt (hold down)

 

6.9 Stencil

Stencil On - Alt+H

Hide/Show Stencil - Ctrl+H

Coin Controller – Spacebar

 

7. ZSpheres

Preview Adaptive Skin - A


7.1 Draw mode

Add a child ZSphere - drag ZSphere

Delete ZSphere - Alt+Click ZSphere

Add a child ZSphere at same size – Click+drag, press Shift

Add a child ZSphere and scale Link Spheres – Click+drag to size new ZSphere, press Ctrl+drag

Insert ZSphere - Click Link-Sphere

with Tool>Adaptive Skin>Use ClassicSkinning on:

Sphere Define magnet/ break mesh - Alt+Click Link-Sphere


7.2 Move mode

Move ZSphere - drag ZSphere

Pose (Natural-linked move) - drag Link-Sphere

Move Chain – Alt+drag Link-Sphere


7.3 Scale mode

Scale Zsphere - drag ZSphere

Inflate/deflate chain – Alt+drag Link-Sphere

Scale chain - drag Link-Sphere


7.4 Rotate mode

Spin chain - drag ZSphere

Control twist - Alt+drag Link-Sphere

Rotate chain - drag Link-Sphere

 

8. ZSketch

Activate ZSketch Edit mode - Shift+A (with a ZSphere armature in Edit mode)

Preview Unified Skin - A

 

9. Canvas and 2.5D

Reverse 2.5D brush effect - Alt (hold down)

Crop And Fill - Shift+Ctrl+F

Grab Texture From Document – Shift+Ctrl+G

 

9.1 Document Layers

Clear Layer - Ctrl+N

Fill Layer - Ctrl+F

Bake Layer – Ctrl+B

On Layer thumbnail, toggle all layers on/off - Shift+Click

Select layer on which clicked pixol resides - ~+Click canvas (US) @+Click canvas (UK)

Move layer contents up/down/sideways (X & Y)- ~+drag (US) @+drag (UK)


 9.2 Markers

Markers will only show when Edit is turned off

Remove Marker – Ctrl+M

 9.3 Canvas Zoom

Actual Size - 0 [zero]

Antialiased Half Size – Ctrl+0

Zoom In – + [plus sign]

Zoom Out – - [minus sign]

 

10. Timeline

Place a new key frame – click on the Timeline

Select an existing key frame – click on the key frame dot

Zoom Timeline in/out – click on selected key frame dot

Move selected key frame – click+drag dot to new position (dragging off end will delete)

Store new data in existing key frame – Shift+Ctrl+click on the key frame dot

Delete a key frame – click+drag dot off the Timeline

Copy selected key frame – Shift+click on the Timeline at the point where you want the copy

Copy multiple key frames – Shift+click on all the key frames dots to be copied, then Shift+click the Timeline

at the point where you want the copies

Create Transition key frame – Ctrl+click on an existing key frame dot

Create Rigid key frame – Alt+click on an existing key frame dot

Go to Previous Camera key frame – LEFT ARROW

Go to Next Camera key frame – RIGHT ARROW

Play the Timeline (will play as a loop) – Shift+click on the Timeline cursor

Stop the Timeline playing – click Esc

Record Timeline as a Movie – Shift+Ctrl+click on the Timeline cursor

(set the cursor to the start first using the LEFT ARROW)

10.1 Movie

Snapshot to Movie– Ctrl+ Shift+! (US) Shift+Ctrl+PageUp (UK)

 

11. Render

Best Preview Render (BPR) – Shift+R

Render All – Shift+Ctrl+R

Cursor Selective Render – Ctrl+R

 

12. Custom UI and Configuration

Move item to custom interface position – Ctrl+Alt+drag (when Enable Customize is switched on)

Remove item from custom interface position – Ctrl+Alt+drag to Canvas (when Enable Customize is on)

Store Configuration File – Shift+Ctrl+I

Load User Interface Configuration File - Ctrl+L

Save User Interface Configuration File – Shift+Ctrl+Alt+I

 

13. ZScripts

Load ZScript – Shift+Ctrl+L

Reload ZScript – Ctrl+U

Show/Hide ZScript window – H

 


-----------------------------------------------------------------------------------
Bài được đọc nhiều nhất
Đăng ký ngay lớp học Zbrush online: http://bit.ly/2ZfU6Cm

VPS Vultr.com give $100 Bonus Now
RSS

RECENT POSTS


SEARCH


ARCHIVETOPICSChương trình tặng sách hướng dẫn Zbrush tiếng Việt full 370 trang trị giá 500k:
Đăng ký một email nhận link tải sách tại đây: Đăng ký mail nhận sách
Trong vòng 24 giờ sẽ có sách gửi về địa chỉ emai đăng ký cho các bạn.Tự học Zbrush Học Zbrush Online | Khóa học online | Về tác giả | Bản đầy đủ | Hướng dẫn bài tập Free | Lý thuyết |